ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.

Η «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης» ιδρύθηκε μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών – Πειραιώς και περιχώρων (Ε.Ε.Υ.) και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Το 1999 η ΕΥΔΑΠ περιήλθε στη σημερινή της νομική μορφή και τον Ιανουάριο του 2000, η Εταιρεία εισήλθε στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εκτιμώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία της, η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του Ελληνικού χώρου. Στον τομέα της ύδρευσης, η Εταιρεία μέσω ενός δικτύου 14.000 χλμ εξυπηρετεί 4.400.000 πολίτες (περίπου 2.160.000 παροχές), ενώ στον τομέα της αποχέτευσης, με ένα δίκτυο 9.500 χλμ. εξυπηρετεί περίπου 3.500.000 πολίτες.

Η Εταιρεία επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες καθώς και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της εντός και εκτός της γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητάς της.