Όροι χρήσης εγγραφής εθελοντή

Όροι συμμετοχής εθελοντή/εθελόντριας :

Με την παρούσα δηλώνω ότι:

 1. Επιθυμώ να συμμετέχω ως εθελοντής/εθελόντρια για την προετοιμασία του Αγώνα Greece Race for the Cure® (εφ’ εξής «Αγώνας») κατά το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 2023 – 30 Σεπτεμβρίου 2023 ή/και την ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1/10/2023 και συνδιοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και τον ΟΠΑΝΔΑ, σε συνεργασία με την οργάνωση Think Pink Europe® με την έγκριση της οργάνωσης Susan G. Komen®.
 2. Ουδεμία απαίτηση χρηματικής ή άλλης αποζημίωσης έχω λόγω της εθελοντικής μου προσφοράς και της ανάληψης των ανωτέρω επιλεγομένων υπηρεσιών για την προετοιμασία του Αγώνα κατά το διάστημα 1 Σεπτεμβρίου 2023 – 30 Σεπτεμβρίου 2023 ή/και την ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 1/10/2023.
 3. Γνωρίζω πως η φύση των δραστηριοτήτων που θα αναλάβω ως εθελοντής/εθελόντρια κατά τον Αγώνα μπορεί να περιλαμβάνει φυσική δραστηριότητα, επαφή με άγνωστα ή μη οικεία πρόσωπα ή άλλους δυνητικούς κινδύνους σχετιζόμενους με προσωπικούς τραυματισμούς ή ατυχήματα.
 4. Έχοντας πλήρη γνώση των ανωτέρω και προκειμένου να μου επιτραπεί η συμμετοχή μου στις δραστηριότητες του Αγώνα ως εθελοντής/εθελόντρια, φέρω την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε τραυματισμό μου ή ατύχημα που ενδεχομένως υποστώ και που μπορεί να ανακύψει κατά τη συμμετοχή μου στον Αγώνα υπό την ιδιότητά μου ως εθελοντής/εθελόντρια.
 5. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση τραυματισμού ή ατυχήματος κατά τα ανωτέρω περιγραφέντα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», η Susan G. Kοmen Breast Cancer Foundation Inc., η οργάνωση Think Pink Europe®,  ο ΟΠΑΝΔΑ καθώς και οι χορηγοί τους, οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων τους και οι διάδοχοί τους δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη.
 6. Παραιτούμαι από κάθε ένδικο μέσο ή βοήθημα εναντίον όλων των παραπάνω φυσικών και νομικών προσώπων αναφορικά με οποιαδήποτε αξίωση μπορεί να προκύψει σε περίπτωση τραυματισμού ή ατυχήματος κατά τον Αγώνα, σύμφωνα με τα ανωτέρω περιγραφέντα.
 7. Παρέχω την πλήρη, ενημερωμένη, ελεύθερη, συγκεκριμένη και ρητή συγκατάθεσή μου στην Susan G. Kοmen for the Cure®, στη Think Pink Europe®, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», στον ΟΠΑΝΔΑ και στα υπό την άμεση εποπτεία τους πρόσωπα, προκειμένου άπαντα τα προλεχθέντα πρόσωπα να κάνουν χρήση οποιασδήποτε φωτογραφίας, βιντεοκασέτας, ηχητικής κασέτας ή άλλης εγγραφής της εικόνας ή και της φωνής μου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, με σκοπό τη δημιουργία αρχειακού βίντεο/υλικού για τον οικείο Αγώνα, καθώς και τη δημιουργία προωθητικής καμπάνιας για τους επόμενους Αγώνες. Τα ως άνω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα μου θα διατηρούνται για διάστημα 30 χρόνων μετά την πραγματοποίηση του οικείου Αγώνα, σύμφωνα και με τον ανωτέρω περιγραφόμενο σκοπό χρήσης τους, κατόπιν δε τούτου θα καταστρέφονται κατά τρόπο που θα προσιδιάζει στο υλικό ενσωμάτωσής τους.
 8. Συναινώ πλήρως, ελευθέρως, συγκεκριμένως και ρητώς στη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας που δηλώνω στην φόρμα εγγραφής εθελοντή/εθελόντριας από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού “Άλμα Ζωής” και τα υπό την άμεση εποπτεία του Συλλόγου αυτού πρόσωπα, με σκοπό την ενημέρωσή μου για τα νέα και τις δράσεις του Συλλόγου, καθώς και την υπ’ αυτού πρόσκλησή μου σε δραστηριότητες που θα διοργανώνει, δια της αποστολής εις εμέ σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων προς τον αριθμό τηλεφώνου μου.
 9. Δηλώνω ότι προ και δια της υπογραφής μου έλαβα γνώση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» των ειδικότερων δικαιωμάτων που μου παρέχει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και ειδικότερα ότι έχω το δικαίωμα να γνωρίζω ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν αποτελούν ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας και χρήσης, να έχω πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν καθώς και στις πληροφορίες που αφορούν τον σκοπό της επεξεργασίας τους, να αιτηθώ την διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών μου δεδομένων, να ενημερωθώ και να δώσω τη ρητή μου συγκατάθεση σε περίπτωση που τα προσωπικά μου δεδομένα πρόκειται να κοινοποιηθούν προς οποιονδήποτε τρίτο, ιδίως αν πρόκειται για τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, να λαμβάνω αντίγραφο των προσωπικών μου δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, να προβάλλω οποτεδήποτε αντιρρήσεις ως προς την εν λόγω επεξεργασία, καθώς και να ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή μου ως προς την περιγραφόμενη στις προηγειθείσες υπ’ αριθμ. 7 και 8 παραγράφους του παρόντος εγγράφου επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων. Στην τελευταία περίπτωση, τυχόν ανάκληση από μέρους μου δεν θα έχει αναδρομικό αποτέλεσμα, αλλά θα ισχύει μόνο για το μέλλον, ώστε κατ’ αποτέλεσμα δεν θα καθίσταται εκ των υστέρων παράνομη η ήδη συντελεσθείσα επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που με αφορούν.
 10. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων μου, γνωρίζω ότι μπορώ να απευθύνομαι στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, κύριο Γιάννη Καλαντζάκη, που έχει οριστεί ως DPO από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής». Περαιτέρω, ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αν θεωρώ ότι προσεβλήθη κάποιο από τα δικαιώματά μου ή δεν ικανοποιήθηκε προσκηκόντως.

  Στοιχεία Επικοινωνίας DPO: Τ: 6907155178 |E-mail: dpo@almazois.gr
  Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας: Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»| Τ: 210 41 80 006 | breastca@otenet.gr | Διεύθυνση: Ηπείρου 11, Αθήνα

(Αν ο/η εθελοντής/εθελόντρια είναι κάτω των 18 ετών, η φόρμα πρέπει να υπογραφεί και από τον/την κηδεμόνα του/της).